Dziś jest: piątek, 18-08-2017
Imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski - PROJEKT STUDIUM W ZAŁĄCZENIU

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów Opolski

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r, poz. 647 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Tarnów Opolski nr XXXII/236/2013 z dnia 28 października 2013 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów Opolski, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (2. edycji) w/w studium w dniach od 5 sierpnia 2015 r. do 25 sierpnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim w pok. nr 3, w dniach i godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy tj. sobotę i niedzielę w godzinach od 8.00 do 10.00.

Projekt studium będzie również opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów Opolski www.tarnowopolski.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się 20 sierpnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Ks. Klimasa 9.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 r., w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

 

Ponadto - stosownie do wymogów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) – zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ustaleń zmiany studium (2. edycji) na środowisko. Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapewnia się możliwość zapoznania się z dokumentacją, w miejscu i terminach podanych powyżej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy wnosić na piśmie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 r.

 

Uwagi i wnioski można składać do Wójta Gminy Tarnów Opolski w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów Opolski.

 

PDFSTUDIUM KIERUNKI TARNÓW OPOLSKI .pdf

PDFSTUDIUM UWARUNKOWANIA TARNÓW OPOLSKI .pdf

PDFSTUDIUM TEKST UWARUNKOWANIA I KIERUNKI .pdf

DOCwniosek z uwagami do studium.doc

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                            Krzysztof Mutz


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2368482
Wizyt dzisiaj: 1704
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014