Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E
w dniu 28 września 2015 r. (poniedziałek)
o godz. 9:00
w sali budynku straży pożarnej
w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski


Tematem sesji będzie:
1. Sprawy regulaminowe;
2. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami ;
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
5. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnów Op. i oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I
półrocze 2015 r. ;
6. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Opolu –do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
- powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego;
- przekazanie informacji odnośnie ważności i nieważności głosu;
- przeprowadzenie głosowania tajnego;
- ogłoszenie wyniku wyboru;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika;
8. Podejmowanie pozostałych uchwał:
· Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
· Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015;
· Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
· Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Tarnów Op.;
· Projekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne;
9. Sprawozdanie z działalności komisji;
10.Przyjęcie protokołu z obrad X sesji odbytej w dniu 4.09.2015 r.;
11.Interpelacje i zapytania radnych;
12.Wolne wnioski i informacje;
13.Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

Data publikacji: 17-09-2015 10:12
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie