Komisje Stałe Rady Gminy

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu wrześniu 2015 r.


21.09.2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno
Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie spraw dotyczących poboru opłaty targowej na placu targowym w Tarnowie Opolskim;
2. Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I   
półrocze 2015 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015;
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie    
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Tarnów Opolski;
7. Projekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne;
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika;


23.09.2015 (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które
odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

1. Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą mieszkań socjalnych w Gminie i ilością wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych;
2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej


24.09.2015 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

Tematyka posiedzenia
1. Omówienia spraw z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz omówienia inwestycji i remontów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski, - do udziału w posiedzeniu zaproszony został Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz sołtysi;
2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej


Sesja Rady Gminy: - 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

Data publikacji: 17-09-2015 10:27
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie