Dziś jest: wtorek, 22-08-2017
Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Biuletyn Informacji Publiczneja urząd gminy.jpeg foto-top.jpeg image0020.jpeg image0076.jpeg image0079.jpeg image0092.jpeg image0102.jpeg image0137.jpeg image0137.jpeg image0145.jpeg image0158.jpeg image0159.jpeg Kąty Opolskie.jpeg

Komisje Stałe Rady Gminy

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu wrześniu 2015 r.


21.09.2015 r. (poniedziałek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno
Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie spraw dotyczących poboru opłaty targowej na placu targowym w Tarnowie Opolskim;
2. Analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnów Opolski oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I   
półrocze 2015 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015;
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie    
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Tarnów Opolski;
7. Projekt uchwały w sprawie poparcia Apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne;
8. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika;


23.09.2015 (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które
odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

1. Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą mieszkań socjalnych w Gminie i ilością wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych;
2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej


24.09.2015 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

Tematyka posiedzenia
1. Omówienia spraw z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz omówienia inwestycji i remontów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski, - do udziału w posiedzeniu zaproszony został Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz sołtysi;
2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej


Sesja Rady Gminy: - 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali
budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban


Urząd Gminy Tarnów Opolski ul. Dworcowa 6
46-050 Tarnów Opolski

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
faks: 77 46 44 282

NIP:991 04 62 831
e-mail:
Statystyka odwiedzin:
Liczba wizyt: 2380243
Wizyt dzisiaj: 652
Projekt graficzny - Art Engine design studio 2014