Zapraszamy na spotkanie w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tarnów Opolski

Gmina Tarnów Opolski przystąpiła do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Gminy na lata 2016-2020 związane z gospodarką energetyczną i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wskazuje kierunki w obszarze działań inwestycyjnych, takich jak:

 1. zużycie energii w budynkach/instalacjach (komunalnych i niekomunalnych);
 2. oświetlenie uliczne;
 3. dystrybucja ciepła;
 4. zużycie energii w transporcie;
 5. emisji zanieczyszczeń w gospodarce odpadami;
 6. produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu (bez instalacji EU/ETS).

oraz w obszarze nieinwestycyjnym, takim jak:

 1. planowanie;
 2. zamówienia publiczne;
 3. strategia komunikacyjna;
 4. promowanie gospodarki na terenie gminy, dla różnych sektorów.

Istotą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez wdrożenie działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Opracowanie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW w Warszawie).

Plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest dokumentem, który należy opracować po to „aby został odłożony na półkę”. To jeden z kluczowych dokumentów dla Gminy Tarnów Opolski, która poważnie myśli o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE na lata 2014-2020.

Aby móc odpowiednio przygotować się do realizacji powyższych celów koniecznym jest opracowanie dokumentu strategicznego, w którym zostaną:

 1. zidentyfikowane i zinwentaryzowane podstawowe źródła niskiej emisji;
 2. pozyskane odpowiednie informacje dotyczące zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie gminy oraz określone emisje gazów z procesów energetycznych na terenie gminy;
 3. dokonane analizy gospodarki energetycznej gminy;
 4. podane uwarunkowania ograniczenia emisji z poszczególnych grup źródeł;
 5. określone działania możliwe do podjęcia, w celu ograniczenia emisji z tych źródeł;
 6. podane wielkości możliwego do uzyskania efektu ekologicznego, w zależności od zaplanowanych działań;
 7. oszacowane koszty ograniczenia emisji dla poszczególnych grup źródeł, w zależności od określonych uwarunkowań i planowanych działań.

Jednym z kluczowych etapów w trakcie opracowywania dokumentów jest zebranie podstawowych danych budowlano-energetycznych i zamierzeń inwestycyjnych od właścicieli i zarządców budynków. Posłużą one do stworzenia bilansu energetycznego Gminy  oraz opracowania harmonogramu realizacji zadań. Urząd Gminy opracował dedykowane ankiety, które powinny zostać wypełnione przez właścicieli lub zarządców budynków.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli poszczególnych firm, oraz wszystkich zainteresowanych do  udziału w spotkaniu informacyjnym, które poprowadzą doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu  w dniu 24.09.2015 r. o godz. 11:00 w Sali GOK w Tarnowie Opolskim.

Data publikacji: 18-09-2015 09:36
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie