Rozpoczęła się 56. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rozpoczęła się 56. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Przedmiot Konkursu

Architektura i budownictwo

przedmiotem konkursu są:

 • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
 • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
 • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;

już wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze z dziedziny architektura i budownictwo, będące przedmiotem Konkursu.

Do wniosku powinny być dołączone:

 • informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu (wybrane rzuty, przekroje i elewacje),
 • wizualizacja – min. 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu,
 • opinie użytkownika odnośnie użytkowania przedmiotu pracy,
 • spis załączników.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

przedmiotem konkursu są:

 • koncepcje architektoniczno - urbanistyczne przestrzeni publicznej, miejskiej, zurbanizowanej realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od sporządzenia;
 • projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia;
 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegorealizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia;
 • projekty miejscowych planów rewitalizacji, o których mowa w art. 37 f ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizujące ideę miasta zwartego, ze szczególnym uwzględnieniem: potrzeb ochrony wartości wysoko cenionych, w tym walorów i potrzeb ochrony środowiska, zagadnień niskoemisyjności itp., problematyki projektowania uniwersalnego - jeśli nie upłynęło więcej niż 3 lata od przyjęcia.

W Konkursie mogą uczestniczyć zespoły autorskie, niezależnie od liczby członków, koncepcji oraz projektów planów i studiów.

Do wniosku powinny być dołączone:

 • w przypadku koncepcji architektoniczno - urbanistycznych przestrzeni publicznej / miejskiej / zurbanizowanej - koncepcje w skali nie mniejszej niż 1:1000, opis celu i założeń koncepcji,
 • w przypadku projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów miejscowych planów rewitalizacji - opinie gminnej, powiatowej albo wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej, wydanej w procedurze sporządzenia projektu aktu,
 • w przypadku projektów miejscowych planów rewitalizacji - wizualizacje,
 • spis załączników.

Wnioski o udział w konkursie

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu osiągnięcia twórczego do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w dziedzinie architektury i budownictwa bądź Departamentu Polityki Przestrzennej w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego – według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu (DOCX 25 KB).

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 14 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa) na adres:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 • Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji – dziedzina architektura i budownictwo
 • Departament Polityki Przestrzennej – dziedzina planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warsza waz dopiskiem na kopercie "Konkurs o Nagrodę Ministra - Wybitne osiągnięcia twórcze" lub w Kancelarii Głównej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z:

 • Patrycją Sidor tel. 22 522 57 31 e-mail: Patrycja.Sidor@miir.gov.pl - dziedzina architektura i budownictwo
 • Małgorzatą Godzimirską tel. 22 522 56 25 e-mail: Malgorzata.Godzimirska@miir.gov.pl - dziedzina planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

PDFSKMBT_C35318080610330.pdf

Data publikacji: 13-08-2018 13:04
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie