OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - program wymiany kotłów

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 0050.487.2018

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 15.10.2018 r.

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Ogłasza się  dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018r. dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.

1.  Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów Opolski określa załącznik do Uchwały nr XLIII/329/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018.1125 z dnia 9 kwietnia 2018)

2.  Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że na realizację dodatkowego naboru, przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznie: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

3.  Wniosek należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście pod adresem:

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.487.2018 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 15.10.2018 r.

5.   Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa  w pkt 2.

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy- www.tarnowopolski.pl

DOCXWniosek dot. dodatkowego naboru o przyznanie dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza.docx

PDFUchwała Rady Gminy.pdf

Data publikacji: 19-10-2018 08:15
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie