Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” wraz z Partnerami: GARD Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna oraz ResPublic sp. z o.o. w ramach projektu pn: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” realizowanego w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna nabór 20 gmin do ww. projektu.

Nabór trwa od 11.02.2019 r. do 25.02.2019 r. do godz. 23.59.

Celem projektu są przeprowadzone we współpracy z NGO konsultacje dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w 20 gminach w Polsce.

Zgodnie z metodologią doboru gmin wsparciem objęte zostaną gminy:

 • posiadające podjętą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych (lub ich zmian) lub zobowiązujące się podjęcie uchwały w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji o przystąpieniu do projektu,
 • cechujące się niekorzystną proporcją pomiędzy stopniem pokrycia obszaru gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego a liczbą wydanych pozwoleń na budowę,
 • napotykające problemy z przedłużającą się procedurą planistyczną (czas opracowania dokumentu planistycznego pow. 3 lat),
 • z terenu całego kraju (każde województwo będzie reprezentowane przez minimum jedną gminę),
 • planujące sporządzenie dokumentów planistycznych dla obszarów obejmujących, co najmniej jeden z następujących tematów: obszary rewitalizacji, objęte ochroną krajobrazu i przyrody, zabytkowe, poprzemysłowe, SSE, objęte planowanymi inwestycjami celu publicznego,
 • reprezentujące jeden z trzech typów (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
 • przystępujące do sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektu będą realizowane m. in. następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie procesu naboru gmin do udziału w projekcie i podpisanie umów grantowych.
 2. Opracowanie i przekazanie gminom indywidualnych planów konsultacji, dobór i przekazanie narzędzi konsultacyjnych oraz grantów.
 3. Przeszkolenie pracowników gmin w ramach Akademii Konsultacji Społecznych.
 4. AKS wsparcie indywidualne pracowników – prekonsultacje.
 5. Doradztwo w zakresie konsultacji kierunkowych, roboczych i integrujących.
 6. Monitorowanie i ewaluacja realizacji planów konsultacji w gminach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z regulaminem naboru gmin i wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://zobaczycnanowo.pl/2019/02/08/nabor-gmin-do-projektu-po-wer-2-19/.

Data publikacji: 20-02-2019 13:01
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie