Wnioski o wydanie zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników - sposób złożenia i odebrania wniosku, termin wydania zaświadczenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje, że osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu winny złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej KRUS w ewidencji której wnioskodawca figuruje.

Wniosek może zostać złożony ;

- osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,

- za pośrednictwem operatora pocztowego,

- za pomocą telefaksu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP ( wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać ;

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer konta ubezpieczonego, jeśli osoba je posiada),

- imię i nazwisko dziecka, w przypadku gdy zaświadczenie ma dotyczyć zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka,

- cel wydania zaświadczenia,

- przedział czasowy lub datę , jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie.

WAŻNE! Wniosek musi być podpisany.

Zaświadczenie można odebrać ;

- osobiście,

- przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,

- przez pełnomocnika ( po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz.2096 z późn.zm.).

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Data publikacji: 13-03-2019 09:44
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie