UWAGA - zmiany w płatności za gospodarowanie odpadami

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim informuje, iż ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Tarnów Opolski od 1 kwietnia 2019 r. ulegną zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym Gmina zmuszona jest do zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie. Konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, która zapewni finansowanie realizacji całego zadania.

 Wzrost stawek opłat spowodowany jest następującymi czynnikami:

a) systematycznym zwiększaniem ilości odpadów zmieszanych i segregowanych odbieranych z terenu naszej gminy;

b) wprowadzeniem dodatkowego  odbioru papieru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które na terenie Gminy Tarnów Opolski obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Koszty poniesione na funkcjonowanie systemu w 2018 r. oraz złożona oferta w ogłoszonym przez Gminę przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pokazały, iż przy obowiązujących dotychczas stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tego tytułu nie wystarczą na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu w 2019 r.

W związku z tym Rada Gminy Tarnów Opolski podjęła stosowną uchwałę dotyczącą zmiany stawki opłaty.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

                                                                                          
•    SELEKTYWNY

Gospodarstwo 1- osobowe

21,00 zł

Gospodarstwo 2-osobowe

38,00 zł

Gospodarstwo 3-osobowe

53,00 zł

Gospodarstwo 4-osobowe

67,00 zł

Gospodarstwo 5-osobowe

72,00 zł

Gospodarstwo 6-osobowe

77,00 zł

Gospodarstwo 7-osobowe

82,00 zł

Gospodarstwo 8-osobowe

87,00 zł

 

•    NIESELEKTYWNY

Gospodarstwo 1- osobowe

50,00 zł

Gospodarstwo 2-osobowe

80,00 zł

Gospodarstwo 3-osobowe

100,00 zł

Gospodarstwo 4-osobowe

120,00 zł

Gospodarstwo 5-osobowe

150,00 zł

Gospodarstwo 6-osobowe

170,00 zł

Gospodarstwo 7-osobowe

170,00 zł

Gospodarstwo 8-osobowe

170,00 zł

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami nie wymaga złożenia deklaracji na nowym druku!

Uwaga!

W kwietniu 2019 r., każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie  danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Każda posesja w gminie wyposażona jest w pojemniki do zbiórki odpadów zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów są to: pojemnik na odpady zmieszane, pojemnik na tworzywa sztuczne i metale, pojemnik na szkło oraz pojemnik na odpady bio/popiół. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów jest to pojemnik na odpady zmieszane. Dodatkowo na terenie gminy rozstawione są ogólnodostępne pojemniki z przeznaczeniem na papier i tekturę, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania we wszystkich miejscowościach gminy:

 1. Kąty Opolskie – przy Domu Kultury ul. Odrzańska,
 2. Kosorowice – przy Domu Kultury ul. Opolska,
 3. Miedziana – naprzeciw świetlicy (przy drodze na boisko) ul. Wiejska,
 4. Nakło – koło przystanku przy ulicy Strzeleckiej,
 5. Przywory – koło Domu Kultury ul. Wiejska,
 6. Raszowa – przy budynku remizy ul. Ozimska,
 7. Tarnów Opolski – przy domu kultury ul. Os. Zakładowe, na parkingu naprzeciw Urzędu Gminy ul. Dworcowa oraz na placu przy budynku Mniejszości Niemieckiej ul. Św. Marcina (2 pojemniki),
 8. Walidrogi – na parkingu przy Domu Kultury ul. Opolska.

W ramach stawki mamy również zapewnione:

1) odbiór odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawki” w terminach: dwa razy w 2019 roku, (w cyklu wiosna, jesień) odpadów następujących frakcji:

 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 • zużytych opon w ilości max 4 szt. z gospodarstwa domowego;
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

2) dwa razy w roku (termin wiosenny i jesienny) specjalistyczny mobilny punkt do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych we wszystkich sołectwach Gminy Tarnów Opolski.

Czas pracy mobilnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 9.00 do godziny 18.00

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem, który zostanie dostarczony wraz z informacją o zmianie stawki opłat za odbiór odpadów.

Dla przypomnienia kilka podstawowych informacji dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.   Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

2.   W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4.   Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wówczas wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

DOCNowa deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 1.04.2019 r..doc
DOCXzalacznik-do-deklaracji.docx
 

Data publikacji: 25-03-2019 15:26
Opublikował(a): Agata Milanowicz
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie