INFORMACJA DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przypomina, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

W gospodarstwie, na użytek własny, można dokonać uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz oraz drobiu, zajęczaków w dowolnym wieku.

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może być sprzedawane.

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

1) zdrowe;

2) które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do danych zwierząt, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Mięso świń poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni przez urzędowego lekarza weterynarii.

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

- niezwłocznie po uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane.

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:

- wieku zwierzęcia;

- miejscu pochodzenia zwierzęcia;

- części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

W przypadku świń domowych pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej, a łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

W zależności od wyniku badania otrzymuje się:

- albo zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku gdy nie stwierdzono włośni,

- albo decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku stwierdzenia włośni.

Mięso świń poddanych ubojowi nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia.

Zaświadczenie trzeba zachować, by można było je okazać w przypadku kontroli.

Rolnik dokonujący uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny musi dopełnić obowiązku:

1) zgłoszenia tego faktu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od daty zdarzenia,

2) dokonania zwrotu paszportu zwierzęcia z uboju w gospodarstwie do biura powiatowego w przypadku bydła,

3) odnotowania uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.


Nieprzestrzeganie zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenieprzepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017, poz. 1182).

- od 100 zł do 2000 zł – za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny

Badanie na obecność włośni w mięsie świń i dzików można wykonać na terenie m. Opola i powiatu opolskiego w niżej wymienionych pracowniach:

 1. 1.      Zakład Usług Weterynaryjnych
  lek. wet. Krzysztof Bielawski
  Wydrowice 44
  49-100 Niemodlin
  tel. 604 136 642

   

  2.      Przychodnia Weterynaryjna
  lek. wet. Estera Król
  lek. wet. Gerard Król
  Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 3
  46-070 Komprachcice
  tel. 604 887 017, 604 276 229

   

  3.      Gabinet Weterynaryjny – punkt przyjęcia próbek
  lek. wet. Izabela Król
  ul. Zamiejska 7
  45-846 Opole
  tel. 608 499 882

   

  4.      „GAMWET” – Gabinet Weterynaryjny
  lek. wet. Marian Lakota
  ul. Krótka 1
  46-040 Ozimek
  tel. 602 628 438

 

 

Data publikacji: 03-04-2019 13:19
Opublikował(a): Agata Milanowicz
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie