Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 8.04.2019 r. o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kąty Opolskie ul. Kościelna 12

O G Ł O S Z E N I E           

                  

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I  nieograniczony przetarg ustny na zbycie  nieruchomości  zabudowanej  położonej w miejscowości  Kąty Op przy ul. Kościelnej 12 .                                                 

 I. Przedmiot przetargu:                                                

1.Nieruchomość  przeznaczona do przetargu oznaczona jest działką nr : 213  o pow.0.1070 ha  obręb  Kąty Op zapisana w Kw nr OP1O/00151049/3 w Sądzie Rejonowym w Opolu.

II. Opis nieruchomości: nieruchomość  położona przy ul. Kościelnej 12 w  Kątach Op  zabudowana  budynkiem dwukondygnacyjnym wolnostojącym o pow.użyt.327,04m2 ,posiada dostęp do drogi publicznej, sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej. Budynek pełnił funkcje przedszkola,, kształt działki zbliżony do  trapezu .

III. Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonej  działką 213 o pow.0.1070 ha wynosi: cena wywoławcza 296 000 zł       Podatek Vat  nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość

IV. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 V. W planie zagospodarowania przestrzennego  wsi Kąty Opolskie  nieruchomość  przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej - usługi oświaty i wychowania .

VI. Nieruchomość  stanowiąca  przedmiot przetargu nie posiada żadnych obciążeń, ograniczeń i zobowiązań.   

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej   wpłata do dnia 10.05.2019 r. w kasie urzędu  gminy lub na konto : BS I Oddz.Tarnów Op – Nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008 data wniesienie wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Tarnów Opolski

   1.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się  osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

   2.Wadium zwraca się po zakończonym  przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   3.Przetarg odbędzie się dnia 15 maja  2019 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy pok.3 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6  

   4.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń /druk do pobrania w pok.3/

Termin do złożenia oświadczenia upływa z dniem 10.05.2019 r.                                                                              

      Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 r. poz.2204 ze zm./ upłynął w dniu 07.04.2019 r.

    1.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Ogłoszenie o przetargu zostanie ogłoszone na stronie BIP Tarnów Op, na stronie internetowej:otoprzetargi.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864 .

 

 

 

 

                                                                                               

 

Data publikacji: 08-04-2019 15:40
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie