Żniwa 2019 r. w ocenie KRUS

Opolski KRUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadziły wizytacje żniwne, których celem było zdiagnozowanie wybranych obszarów ryzyka szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy w celu propagowania rolnikom wiedzy m.in. w zakresie szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy oraz w celu propagowania Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom do 16 roku życia.

Oddział Regionalny Kasy w ramach prac w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził 52 gospodarstwa indywidualne. Skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony, zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzono również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych w tym płyt eternitowych.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż  w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowano występowanie owych osłon wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Potwierdzono również, iż większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a kontrolowane obiekty budowlane spełniają wymogi bezpieczeństwa.

W prawidłowym stanie utrzymane są również instalacje i urządzenia elektryczne. Jeżeli zachodzi konieczność, wówczas są sukcesywnie wymieniane na nowe – świadczyć to może o rosnącej  świadomości rolników na temat zagrożeń (m.in. porażeniach prądem, pożarów etc.). 

Wizytacje żniwne stanowią jedynie wycinek wszystkich działań prewencyjnych podejmowanych przez KRUS. Potwierdzają jednak wagę, znaczenie oraz stałą potrzebę podnoszenia świadomości  w zakresie przestrzegania zasad BHP. Działania te dowodzą również, iż edukacja na temat przestrzegania bezpieczeństwa prowadzona wśród dzieci rolników rokuje na przyszłość spadkiem wypadkowości. W gospodarstwach, które zostały objęte wizytacją nie stwierdzono obecności materiałów zawierających azbest. Mimo to sporadycznie widnieją jeszcze płyty eternitowe.

Analizując uzyskane informacje można stwierdzić rosnącą świadomość rolników wyrażająca się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych. O wzroście świadomości rolników z naszego regionu stanowi też fakt, jakim jest  spadek wypadków o 22% porównując III kwartał 2018 r. do III kwartału 2019 r. i dlatego też w dalszym ciągu będą prowadzone działania prewencyjne, które co prawda nie eliminują wypadków w 100%, ale powodują znaczny ich spadek.

Opracowały:

Krystyna Horiszna – Starszy Inspektor

Małgorzata Malinowska – Starszy Referent

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

Data publikacji: 10-10-2019 13:12
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie