Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Tarnów Opolski do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Rolnicy z terenu Gminy Tarnów Opolski zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, w terminie do dnia 22 listopada 2019r. Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Prosimy, aby wniosek był wypełniony rzetelnie. Gmina Tarnów Opolski nie będzie przyjmowała odpadów:

  • od osób które nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety przez co nie zakwalifikowały się do programu;
  • w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.tarnowopolski.pl lub w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, Referat Zamówień Publicznych i Promocji. Termin realizacji działania przewidziany jest na rok 2020.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Tarnów Opolski dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minims (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

 

DOCXwniosek.docx
DOCXoswiadczenie-o-pomocy-de-minimis.docx
DOCXKlauzula informacyjna do Klientów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx
 

Data publikacji: 04-11-2019 09:43
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie