Ogłoszenie o naborze na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy

OGŁOSZENIE

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Tarnów Opolski, uprzejmie informuje, że do 20 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009r., nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę i :

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie,
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Tarnów Opolski,

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 • sołtys, 
 • izba rolnicza,
 • związek zawodowy rolników,
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • informacje o wykształceniu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Szczegółowych informacji udziela Referat Zamówień Publicznych i Promocji Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 4, tel. 77 46 40 862.

DOCXWniosek o powołanie na rzeczoznawcę.docx
DOCXOświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie.docx
DOCXOświadczenie o produkcji metodami ekologicznymi.docx
 

Data publikacji: 14-01-2020 14:39
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie