Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy 30 marca 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz.  16:00

w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice

w Kosorowicach  ul. Opolska 9a

odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy  Tarnów Opolski

  1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy;
  2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad sesji,

            - przedstawienie porządku obrad sesji.

  1. Podejmowanie uchwał:
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów Opolski”.
  1. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Data publikacji: 25-03-2020 13:55
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie