Zarządzenie Nr OR.0050.187.2020 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy

Zarządzenie Nr OR.0050.187.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy
w debacie nad raportem o stanie gminy

Działając na podstawie art. 30 ust.1 i art. 28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Tarnów Opolski zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się obwieszczenia informacji o możliwości udziału mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się wzór zgłoszenia mieszkańca gminy Tarnów Opolski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok wraz z listą osób popierających zgłoszenie stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Tarnowie Opolskim oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim www.bip.tarnowopolski.pl i www.tarnowopolski.pl .

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

Data publikacji: 18-05-2020 08:26
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie