Ogłoszenie o sesji Rady Gminy i terminarz Komisji Stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w miesiącu wrześniu

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz.  15:00

w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice

w Kosorowicach  ul. Opolska 9a

odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:

            - stwierdzenie prawomocności obrad,

- przedstawienie porządku obrad;

 1. Przedstawienie aktualnej sytuacji zdrowotnej lasów na terenie gminy  i omówienie planowanych działań przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesjami;
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 5. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 7. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 8. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023;
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Kosorowicach;
 6. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi;
 7. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło;
 8. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raszowa;
 9. Projekt uchwały w sprawie umowy dzierżawy na okres do 3 lat;
 10. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2402/195);
 11. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2403/195);
 12. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 1437/16);
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 1438/16);
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 1439/16);
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 1440/16);
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 1441/16);
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 1442/16);
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Tarnów Opolski (działka nr 1443/16);

11.     Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;

12.     Interpelacje i zapytania radnych;

13.     Wolne wnioski i informacje;

14.      Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

DOCXTerminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu wrześniu 2020 r..docx
 

Data publikacji: 11-09-2020 13:52
Opublikował(a): Marcin Kazin
Wersja XML

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie