Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zarządzenie nr OR.0050.262.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2021 r. realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.

 

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2019 r. poz. 688 oraz t .j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i OC.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski, stronie Organizacji Pozarządowych www.ngo.tarnowopolski.pl, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.

§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.pdf

Data publikacji: 30-12-2020 15:23
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie