Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.01.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło

Tarnów Opolski, 13 stycznia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tarnów Opolski
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały nr XXII/182/2020 z dnia 26 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło.
Obszarem opracowania planu jest wieś Nakło położona we wschodniej części gminy Tarnów Opolski w granicach obrębu, z wyłączeniem w południowo-wschodniej części obrębu terenu górniczego „Izbicko II” (mpzp terenu górniczego „Izbicko II – uchwała nr IX/58/2003).
Zainteresowani mogą składać wnioski do w.w. planu miejscowego, kierując je do Wójta Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski w terminie 21 dnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy składać:

  • na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
  • drogą pocztową (adres: Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski )
  • drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres: gt@tarnowopolski.pl

Zgodnie z art. 39 ust.1 i 46 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej wraz z projektem planu miejscowego Wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gt@tarnowopolski.pl , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Tarnów Opolski.

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 13.01.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nakło.pdf

Data publikacji: 13-01-2021 14:08
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie