Zarządzenie Wójta Gminy Nr. OR.0050.268.2021 z dnia 20.01.2021 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały – o działalności pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.268.2021

Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 stycznia 2021 r.

 

    w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały – o działalności pożytku publicznego

 

    Na podstawie art.. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i art.. 15 ust. 2a, 2b, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie  (t. j. Dz.U.2020 poz. 1057),

                                      

 zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo - opiniującym powoływanym przez Wójta do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Tarnów Opolski.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji, przed rozpoczęciem działalności Komisji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

1.Powołuję komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

- realizacji zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 r.,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.,
-działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2021 r.,
- pomocy społecznej w 2021 r.,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.,
- działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.,

 

w następującym składzie:

1.Janusz Borowiak – przewodniczący komisji – przedstawiciel urzędu
2.Małgorzata Bahryj – członek komisji - przedstawiciel urzędu
3.Iwona Hartman – członek komisji - przedstawiciel urzędu

 

§ 3

1. Komisja w swojej pracy stosuje zapisy zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

2. Członkowie komisji składają oświadczenie członka komisji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wynik rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 28 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim. Na posiedzeniu komisji sporządza się protokół.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr. OR.0050.268.2021 z dnia 20.01.2021 w sprawie powołania komisji rozstrzygającej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie uchwały – o działalności pożytku publicznego.pdf

Data publikacji: 22-01-2021 12:04
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie