Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 22 lutego 2021

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz.  15:00
w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice

w Kosorowicach  ul. Opolska 9a
odbędzie się sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przedstawienie porządku obrad;

 1. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 5. Podejmowanie uchwał:
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
  w spółce Park Technologiczno-Innowacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Przyworach i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Tarnów Opolski;
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Miedziana;
 5. Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski;
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r.”;
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.8.2020;
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.9.2020;
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr OR.152.1.2021.

8.  Przedstawienie frekwencji radnych na sesjach w 2020 r.

9.  Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za 2020 r.

10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;

11. Interpelacje i zapytania radnych;

12. Wolne wnioski i informacje;

13. Zakończenie sesji.

                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                 /-/ Rudolf Urban

 

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w trybie zdalnym w dniu 22 lutego 2021.docx

Data publikacji: 12-02-2021 13:01
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie