Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski - 2

Tarnów Opolski, 17 lutego 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tarnów Opolski

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski - 2

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XXX/224/2017 z 15 lutego 2017r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski – 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 lutego 2021 r. do 16 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki: 700  - 1600, od wtorku do czwartku: 700 – 1500, w piątki: 700 – 1400, w soboty i niedziele: 900  - 1100 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem:  www.tarnowopolski.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. w  budynku Rady Gminy, ul. Dworcowa 4 o godz. 1200 (z uwagi na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w sali konferencyjnej jednocześnie może przebywać ograniczona ilość osób).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres: ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres e_mail: .

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Tarnów Opolski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2021 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski
Krzysztof Mutz

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 17.02.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski - 2.pdf

Data publikacji: 17-02-2021 10:15
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie