ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCE OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021 R.

ZASADY ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCE

OD 29 MARCA DO 11 KWIETNIA 2021 R.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561), od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor przedszkola będzie organizował w przedszkolu zajęcia  o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego;
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze;
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369)
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3;
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

PDFRozporządzenie MEiN z 26.03.21.pdf
 

Data publikacji: 29-03-2021 12:10
Opublikował(a): Agata Milanowicz
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie