aplikacja mobilna

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Uprawnienia uczniów oraz obowiązki organu prowadzącego w zakresie dowożenia uczniów do szkół i placówek zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:

 • 3 km – w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych;
 • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VIIII szkół podstawowych;

obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 


 1. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE OBJĘCIA DOWOZEM DZIECKA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA LUB OŚRODKA:

 1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dla dziecka niepełnosprawnego lub dofinansowanie dowozu przysługuje:

a) rodzicom dziecka,

b) prawnym opiekunom.

 1. Wniosek dostępny jest w  Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie oraz na stronie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim boostarnowopolski.naszbip.pl lub Gminy Tarnów Opolski tarnowopolski.pl

 2. Zalecany termin składania wniosków – do 15 czerwca na nowy rok szkolny.

 

 1. UPRAWNIENI DO OBJĘCIA DOWOZEM DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA LUB OŚRODKA (art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe)

 1. Do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka – niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
 2. Do najbliższej szkoły podstawowej – uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Do najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. roku życia.
 4. Do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia.
 5. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia.

 

 1. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ RODZICÓW (art. 39 a ustawy Prawo oświatowe)

 1. Zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka zapewnianego przez rodziców prywatnym samochodem osobowym lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi dokonuje się na podstawie umowy pomiędzy rodzicami a Wójtem Gminy Tarnów Opolski.
 2. Umowa może być zawarta z jednym rodzicem – jeśli koszty dowożenia ponosi on samodzielnie lub posiada pełnomocnictwo drugiego rodzica do zawarcia umowy w jego imieniu, we wspólnym interesie.
 3. Umowę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.  
 4. Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka jest wzór:

koszt = (a-b) * c * d/100  gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 1. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
 2. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się także zgodnie z ww. wzorem.

Załączniki:

wniosek dowóz zwrot kosztów

wniosek dowóz organizowany przez Gminę

Data publikacji: 16-04-2021 12:05
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie