aplikacja mobilna

Ankieta „Strategia Rozwoju Gminy Tarnów Opolski na lata 2021 do 2031”

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy w latach 2021-2031. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane  w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Gminy, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokumenty planistyczne, tj.: Strategia Rozwoju Gminy były naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta będzie aktywna do 30.09.2021 r.

 

Herb Tarnowa Opolskiego

1. Proszę ocenić warunki życia / działalności w Gminie oraz możliwości jej rozwoju – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi

1.1 warunki dla rozwoju przedsiębiorczości
1.2 dostęp do instytucji, placówek usługowych
1.3 dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, ciekawego spędzenia czasu
1.4 dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki
1.5 poziom oferty i wydarzeń kulturalnych
1.6 stan środowiska naturalnego
1.7 walory krajobrazowe
1.8 zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki)
1.9 stan i jakość dróg
1.10 dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi)
1.11 dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja)
1.12 dostępność transportu publicznego
1.13 bezpieczeństwo publiczne
1.14 poziom wykształcenia mieszkańców
1.15 rynek pracy (możliwość zatrudnienia)
1.16 dostępność i jakość opieki społecznej
1.17 dostępność i jakość opieki zdrowotnej
1.18 dostępność i jakość edukacji przedszkolnej
1.19 dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym
1.20 usługi turystyczne
1.21 dostępność do bazy gastronomicznej
1.22 dostępność do bazy noclegowej
1.23 dostęp do internetu
1.24 dostęp do usług publicznych świadczonych przez internet
1.25 dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
1.26 aktywność środowisk lokalnych
1.27 rozwój rolnictwa i branży rolno-spożywczej
1.28 atrakcyjność gminy dla turystów
1.29 jakość rządzenia oraz funkcjonowanie administracji publicznej w gminie
1.30 rozwój innowacji w przedsiębiorstwach
1.31 atrakcyjne miejsca pracy w przemyśle
1.32 pomoc w eksportowaniu towarów i usług

2. Proszę ocenić, jakie główne problemy społeczne występują na terenie Gminy – proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi :

2.1 przestępczość
2.2 przestępczość młodocianych
2.3 bieda
2.4 przemoc w rodzinie
2.5 alkoholizm
2.6 narkomania
2.7 wzrost liczby osób starszych
2.8 wzrost liczby osób niepełnosprawnych i chorych
2.9 brak wykwalifikowanych pracowników
2.10 brak atrakcyjnych miejsc pracy

3. Proszę o wybranie maksymalnie 6 priorytetów, które mają lub mogłyby mieć największy wpływ na rozwój Gminy w latach 2021-2031 oraz rozwiązanie istniejących problemów i barier rozwoju


4. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być priorytetowo realizowane na terenie Gminy. Prosimy o precyzyjne określenie nazwy zadania, zakres realizowanego zadania i lokalizację. Przykład prawidłowo wypełnionej tablicy: Nazwa zadania: Przebudowa drogi Zakres realizowanego zadania: nowa nawierzchnia asfaltowa, ścieżka rowerowa; Lokalizacja: ……….

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3

5. Proszę wymienić 3 obiekty (m.in. budynki,) / obszary, na terenie gminy, które Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności wymagają rewitalizacji (odnowienia, modernizacji, nadania nowych funkcji):

Obiekt / obszar 1
Obiekt/ obszar 2
Obiekt / obszar 3
6. Kluczowe elementy, z których Gmina może być dumna (proszę wymienić maksymalnie 3):
7. Proszę ocenić poniższe stwierdzenia dotyczące Gminy
7.1 Atrakcyjna jako miejsce zamieszkania
7.2 Atrakcyjna jako miejsce do pracy
7.3 Atrakcyjna jako miejsce do wypoczynku
7.4 Atrakcyjniejsza niż sąsiednie gminy
7.5 Położona w atrakcyjnym miejscu regionu
7.6 To gmina, w której można czuć się bezpiecznie
7.7 To gmina, z którą jestem silnie związany/a
8. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano Gminę w roku 2030?


9. Pani/Pana wiek?

10. Pani/Pana wykształcenie?
11. Pani/Pana aktywność zawodowa
12. Miejsce zamieszkania – Sołectwo

13. Czas zamieszkania w Gminie Tarnów Opolski
14. Jeśli są Państwo zainteresowania udziałem w konsultacjach Strategii lub współtworzeniem kolejnych dokumentów programowych związanych z kierunkiem rozwoju gminy, prosimy o wskazanie danych do kontaktu imię, nazwisko, nr telefonu lub adres mailowy)
Data publikacji: 17-06-2021 15:56

Wersja XML

Nasi partnerzy:

×