aplikacja mobilna

O G Ł O S Z E N I E w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz.15:00 w sali budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia Kosorowice w Kosorowicach ul. Opolska 9a odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych  przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 7. Rozpatrzenie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 9.  Podejmowanie uchwał:                                             
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021;
 • Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w  sprawie emisji obligacji komunalnych (z 2012 r.);
 • Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w  sprawie emisji obligacji komunalnych (z 2013 r.);
 • Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
 • z Miastem Opole w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom
 • z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Opola;
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Krapkowice w przedmiocie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Tarnów Opolski w żłobkach na terenie Miasta Krapkowice;
 • Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski-2.

     10. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
     11. Interpelacje i zapytania radnych;
     12. Wolne wnioski i informacje;
     13. Zakończenie sesji.
 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

Data publikacji: 17-09-2021 11:38
Opublikował(a): 
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie