aplikacja mobilna

Wniosek w ramach programu Czyste Powietrze

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 •  numer księgi wieczystej,
 •  numer działki,
 •  przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 •  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 (mierzona po zewnętrznym obrysie budynku, łącznie z tarasami, balkonami, piwnicami i garażami podziemnymi),
 •  wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 •  numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 •  jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 •  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku na który staramy się o dotację, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

W CELU ZOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta w systemie GWD), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL wnioskodawcy,
 •  nr umowy o dofinansowanie oraz maksymalna przyznana kwota dotacji (zamieszczone w liście poleconym przesłanym przez WFOŚiGW w Opolu),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • data wystawienia pierwszej faktury,
 • kwota dotacji wnioskowana lub rozliczona w ramach wcześniejszych wniosków o płatność (tylko w przypadku składania wniosku po raz drugi lub trzeci),
 • nr rachunku bankowego,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą.

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:

 • Imienny dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Protokół odbioru montażu źródła ciepła,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 • Protokół odbioru wykonania przyłącza lub instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (tylko w przypadku wymiany na  kotłownię gazową),
 • Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ecodesign (dla źródła ciepła na paliwo stałe tzn. kocioł na węgiel, zgazowujący drewno, na pellet drzewny).

2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o lub cwu:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 • Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny (jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych),
 • Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem ciepła:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,
 • Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej) lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.

5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenie przegród budowlanych (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi),
 • Dokument informujący o współczynniku przenikalności cieplnej/ grubości zastosowanego ocieplenia.

6. W przypadku dofinansowania na stolarkę okienną i drzwiową:

 • Faktury dokumentujące zakup materiału i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT2021 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Protokół odbioru prac w zakresie: stolarka okienna i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

7. W przypadku dofinansowania na dokumentację:

 • Faktury dokumentujące zakup usługi (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 •  Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 •  Audyt energetyczny (tylko w przypadku dotacji na audyt).
Data publikacji: 17-09-2021 13:41
Opublikował(a): 
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×