aplikacja mobilna

Gmina Tarnów Opolski w projekcie LIFE AQP

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019.Pl jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gmina Tarnów Opolski przystąpiła do Projekt LIFE AQP pn. „Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego na terenie Województwa Opolskiego od października 2020 do września 2022.

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 42 współbeneficjentów (w tym Gminę Tarnów Opolski) oraz 8 partnerów. Jego wartość to ok.13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP), poprzez:

  1. Organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania wspierającego wdrożenie POP.
  2. Zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP. 

Szczegółowe cele projektu obejmują:

  1. Przygotowanie i utrzymanie platformy do współpracy zaangażowanych partnerów.
  2. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
  3. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach.
  4. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
  5. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.
  6. Poprawa monitorowania statusu wdrożenia POP i kontroli jego zgodności z wypełnianiem zadań wymaganych przez POP.

W ramach realizowanego Projektu w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, jak również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, pracują Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza (POP), którzy zostaną skierowani na specjalnie przygotowane przez Politechnikę Opolską studia podyplomowe. Pogłębią tam wiedzę m.in. nt. emisji zanieczyszczeń, inwentaryzacji budynków, sposobów zmiany ogrzewania i sposobów modernizacji dla osiągnięcia bardziej ekonomicznego ogrzewania. Mając taką wiedzę będą mogli skutecznie doradzać mieszańcom m.in. w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nieekologicznych systemów ogrzewania.

Zadaniem Gminnego Koordynatora będzie również przygotowanie Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli zaprojektowanie i zwymiarowanie działań naprawczych oraz opracowanie planu ich realizacji, określenie niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie, opracowanego w wyniku analiz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz stanu jakości powietrza w gminie.

W ramach projektu będą również organizowane spotkania z mieszkańcami gminy o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym i aktywizacyjnym. Spotkania te będą związane z podniesieniem świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.

O szczegółach będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej oraz w "Aktualnościach Gminy Tarnów Opolski".

Data publikacji: 20-10-2021 10:43
Opublikował(a): 
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×