aplikacja mobilna

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023

 

Rekrutacja do przedszkoli

w roku szkolnym 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów obowiązujących  postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów Opolski na rok szkolny 2022/2023, które mogą być pomocne w wypełnieniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce. Szczegółowe informacje dotyczące  postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z placówką przedszkolną.

PODSTAWA PRAWNA

System rekrutacji do przedszkoli oparty jest o:

 • Zarządzenie Nr OR.0050.364.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski;
 • jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz zapisy Uchwały nr XXXI-232-2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • zapisy Uchwały nr XLVII/367/2018 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z obwodem przedszkola:
 • w wieku od 3-5 lat, urodzone w latach 2017-2019, posiadające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego;
 • 6 letnie, urodzone w 2016 r., które obejmuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • 7-letnie, urodzone w roku 2015, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
 • powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 2.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dotyczące naboru dostępne będą w każdym przedszkolu.
 3. Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w siedzibie przedszkola  bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.
 4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 5. Wzór deklaracji będzie dostępny w każdej placówce. Wypełnione deklaracje należy złożyć w przedszkolu.
 6. Zgłoszenia kandydatów będą uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia wniosków i deklaracji (z wymaganym kompletem dokumentów ) w określonych terminach rekrutacji.
 7. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (kryteria mają jednakową wartość):
 1. wielodzietność rodziny kandydata – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –  należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria zawarte w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

 1.  

Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego)

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania dziecka

 1.  

kandydat, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola (oddziału przedszkolnego, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania oraz oświadczenie o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/ działalności rolnej/nauce

 1.  

deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie – liczba punktów

 1.  

oświadczenie rodziców o planowanym pobycie kandydata powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu

 1.  

objęcie kandydata opieką kuratoryjną

 1.  

dokument poświadczający opiekę kuratoryjną

 1.  

rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola w danym roku szkolnym

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola

 1.  

miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie przedszkola

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o miejscu zamieszkania dziecka

 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 1. Postępowanie uzupełniające. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Tarnów Opolski, zgłoszeni do naboru w roku szkolnym 2022/2023 zostaną przyjęci do przedszkola, a przedszkola publiczne będą nadal dysponowały wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach wskazanych w Zarządzeniu Nr OR.0050.364.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski;

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym/ uzupełniającym

od 21 lutego

do 4 marca 2022 r.

od 16 maja

 do 23 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/ uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 od 7 marca  

do 4 kwietnia 2022 r.

od 24 maja

do 14 czerwca 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 5 kwietnia 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 6 kwietnia

 do 13 kwietnia 2022 r.

od 16 czerwca

do 23 czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14  kwietnia 2022 r.

24 czerwca 2022 r.

 

Załączniki do pobrania:

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.364.2022 Wójta Gminy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolny.pdf (190,03KB)

PDFUchwała nr XXXI-232-2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli.pdf (97,39KB)

PDFUchwała nr XLVII.367.2018 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkoli i oddz. przedszkolnych w publicznych szkołach.pdf (93,10KB)

Data publikacji: 27-01-2022 11:49
Opublikował(a): 
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×