Charakterystyka Gminy

Położenie i uwarunkowania z nim związane:

Geograficzne
100_1347.jpeg Gmina Tarnów Opolski leży na piaszczystej równinie w południowo – zachodniej części Polski, na prawym brzegu rzeki Odry, 19 km od Opola, na pograniczu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej. Wschodnią część gminy stanowi mezoregion Równiny Opolskiej, wąski pas wzdłuż Odry w zachodniej części to mezoregion Pradoliny Odry. Natomiast część gminy położona na południe od Kosorowic i Tarnowa Opolskiego stanowi fragment Masywu Chełmskiego.


Administracyjne i komunikacyjne
Gmina administracyjnie położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie opolskim, graniczy z miastem Opole, gminami: Chrząstowice, Izbicko, Gogolin, Krapkowice i Prószków. Zajmuje 82 km2, co lokuje ją pod względem obszaru na 25 pozycji w grupie gmin wiejskich.
Położenie komunikacyjne gminy w regionie jest bardzo korzystne. Większość tras komunikacji lokalnej stanowi zarazem część systemu sieci ponadlokalnej. Droga Nr 94 przebiegająca przez naszą gminę , łączy granicę wschodnią z zachodnią , posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne , zarówno drogowe jak i kolejowe.
 Ponadto przez gminę przebiega 35,81 km dróg powiatowych i 78,835 km dróg gminnych. Dróg rowerowych na terenie gminy – brak.
Wszystkie wsie w gminie posiadają bezpośrednie, wzajemne połączenia drogami twardymi.
Przez gminę przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe, zelektryfikowane, relacji: Wrocław – Bytom oraz Opole – Kędzierzyn-Koźle. W samym Tarnowie Opolskim znajduje się stacja kolejowa i bocznica kolejowa  Zakładów Przemysłu Wapienniczego LHOIST „OPOLWAP S.A.”.

Stan przestrzeni
Największą powierzchnię w gminie zajmują użytki rolne – 45,4%, z czego grunty orne 34,4%, lasy stanowią 43,5% obszaru gminy. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary zabudowane i drogi zajmują 11,1% powierzchni gminy.
Powierzchnie poszczególnych sołectw w gminie Tarnów Opolski przedstawiają się następująco:

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia

[km2]

1.

Tarnów Opolski

2717,85

2.

Przywory

737,42

3.

Raszowa

879,01

4.

Walidrogi

377,85

5.

Kąty Opolskie

563,60

6.

Kosorowice

1728,95

7.

Nakło

650,39

8.

Miedziana

508,05

 


Społeczność

Liczba mieszkańców: stan na 01.10.2009r.
Kąty Opolskie     - 906
Kosorowice        - 979
Miedziana           - 623
Nakło                   - 1395
Przywory              - 1125
Raszowa             - 786
Tarnów Opolski - 3549
Walidrogi             - 196

 
 
 
Źródło: Urząd Gminy Tarnów Opolski


W ostatnich latach wyraźnie zaznacza się spadek liczby ludności w gminie. Osób przebywających w gminie na stałe zarejestrowano 9 878, natomiast przebywających okresowo – 197 osób. Zjawisko spadku liczby ludności spowodowane jest coraz większym spadkiem zawieranych małżeństw, mniejszym przyrostem naturalnym, oraz ujemnym saldem migracji, zwłaszcza saldem migracji zagranicznych. Na jedną rodzinę przypada ok. 2,8 osób.
Rynek pracy w gminie jest zróżnicowany i odpowiada funkcjom gminy. Największą liczbą miejsc pracy dysponuje przemysł, następnie działy usługowe, budownictwo i rolnictwo. W gminie jest 534 zarejestrowanych bezrobotnych, z czego 356 stanowią kobiety. Bezrobotnych z prawem do zasiłku jest ok. 38, pozostała większość bezrobotnych  pracuje za granicą.

Gospodarka
Wiodącą funkcją gminy jest przemysł i rolnictwo. Działalność prowadzi ok. 490 podmiotów gospodarczych funkcjonujących m.in. w sferze usług budowlanych, transportowych, handlu, mechaniki pojazdowej, przetwórstwa, ślusarstwa, szewstwa, fryzjerstwa, krawiectwa i napraw. 100_1202.jpeg
Bogactwa naturalne gminy (kamień wapienny i żwirek) zadecydowały o powstaniu nowoczesnego zakładu LHOIST „OPOLWAP S.A.” produkującego wapno i materiał do budowy dróg.
Ponadto wyróżnić należy: „Polbau” Opole w Przyworach, Przedsiębiorstwo „Labtar” w Tarnowie Opolskim, Zakład Produkcyjno Usługowy „Gebauer” w Tarnowie Opolskim, 100_1209.jpeg Przedsiębiorstwo Mechanizacji Rolnictwa w Przyworach, Rzeźnictwo” – Krasowski w Walidrogach oraz MROCZEK –Zakład Przetwórstwa Mięsnego Rzeźnictwa-Wędliniarstwo w Tarnowie OpolskimPrzedsiębiorstwo Handlowe – „Tomiczek” – Tarnów Opolski. Na terenie gminy zanotowano 490 prywatnych podmiotów gospodarczych, z tego jedno przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej stu pracowników. Zobacz katalog firmRolnictwo
W 45% obszar gminy zajmują użytki rolne, które obsługiwane są przez ok. 80 indywidualnych gospodarstw. Mimo dużych obszarów rolniczych na terenie gminy brak jest zakładów przetwórstwa rolniczego. 100_1349.jpeg
Aktualnie z rolnictwa utrzymuje się około 20% wszystkich mieszkańców, reszta znajduje zatrudnienie w miejscowych, bądź sąsiadujących z gminą Tarnów zakładach produkcyjno- handlowych (Opole, Krapkowice, Gogolin), oraz za granicą.

Infrastruktura
Ważnym osiągnięciem gminy w ostatnich latach w rozwoju infrastruktury było oddanie do użytku nowych budynków szkolnych, budowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach,  sukcesywne kanalizowanie gminy i poprawa jakości wody pitnej. Obecnie Gmina zwodociągowane jest w 99%. Zasoby wód podziemnych w gminie znacznie przekraczają jej własne potrzeby. W chwili obecnej funkcjonują dwa ujęcia: stacja ujęcia wody w Tarnowie Opolskim składająca się z trzech studni i ujęcie wody ze studni nr 35 w miejscowości Raszowa. Oba ujęcia są własnością gminy Tarnów Opolski, a ich użytkownikiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim. Skanalizowanie gminy sięga 20 %. W części skanalizowane są dwie wsie: Tarnów Opolski oraz Kosorowice. Ścieki odprowadzane są do Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Kosorowicach.


 

Data publikacji: 29-11-2007 08:44
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie