Ogłoszenie

                                            O G Ł O S Z E N I E

          o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

           Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza I  nieograniczony

          przetarg ustny na zbycie  nieruchomości  zabudowanej

                     w Walidrogach i Miedzianej oraz nieruchomości

                    niezabudowanych w miejscowości  Tarnów Opolski.

 

 

1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działką nr 705/155 km 1  zabudowana obręb Walidrogi ,działka nr 35 zabudowana obręb Miedziana oraz działki nr 1341/6,1342/6,1348/6,1349/6 obręb Tarnów Opolski

 2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych  prowadzi Kw.Nr  76105,76104 i 76162

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonej  numerem działki  wynosi:

    705/155 o pow.0.0924 ha                   cena wywoławcza                87 500 zł

     35 o pow.0,0970 ha                           cena wywoławcza              167 000 zł

    1341/6 o pow.0,0799 ha                     cena wywoławcza                56 000 zl

    1342/6 o pow.0,0737 ha                     cena wywoławcza                51 000 zl

    1348/6 o pow.0,0752 ha                     cena wywoławcza                53 000 zł

    1349/6 o pow.0,0772 ha                     cena wywoławcza                55 000 zł

   Podatek Vat  nalicza się od wylicytowanej ceny  w przetargu za nieruchomość

4. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Walidrogi nieruchomość
zabudowana przeznaczona   jest pod  usługi publiczne z możliwością zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, w Tarnowie Op pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, oraz w Miedzianej pod zabudowę usługową i  mieszkaniową

5.Nieruchomości  stanowiące  przedmiot przetargu są bez obciążeń, ograniczeń
i zobowiązań.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium
w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu  gminy                                            
do dnia 16.04.2014 r. do godz.14 lub na konto : Bank  Spółdzielczy I Oddz.Tarnów Op
 – Nr  29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie

   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się

   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.
 

8.Wadium zwraca się po zakończonym  przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9.Przetarg odbędzie się dnia 22 kwietnia  2014  r.
o godz.13 w budynku Urzędu

Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

 

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia
Rady Ministrów
 z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108
w sprawie
sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyń
dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem
przetargu można 
uzyskać w pok.3 w Urzędzie Gminy tel:077/4640864 .

 

                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                          Krzysztof Mutz

Data publikacji: 14-03-2014 12:17
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie