Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim
Gmina Tarnów Opolski
 
 
Na terenie gminy Tarnów Opolski Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców (TSKN) rozpoczęło swoją działalność wkrótce po rejestracji organizacji w 1990 roku. Struktury TSKN w gminie – zarząd gminny oraz koła terenowe (tzw. DFK) w każdej wsi – realizują następujące cele statutowe towarzystwa:
· Krzewienie, popularyzacja, rozwój oświaty, kultury i sztuki
  niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb
  ludności niemieckiej.
· Występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami
  dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność
  niemiecką zamieszkałą na terenie Województwa Opolskiego
· Umacnianie dobrego współżycia ludności niemieckiej z ludnością
  polską.
· Organizowanie i zaspokajanie potrzeb młodzieży.
· Organizowanie pomocy materialnej dla osób w trudnej sytuacji
  życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób
  starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym 
  poszkodowanych w okresie wojny oraz na skutek przebywania w
  niewoli i obozach pracy.
· Uczestnictwo w życiu społecznym
· Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów
  członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do
  niemieckich władz państwowych (na szczeblu Federalnym i Krajów
  Związkowych), przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych
  Republiki Federalnej Niemiec, innych instytucji publicznych a także
  z organizacji społecznych oraz gospodarczych Republiki
  Federalnej Niemiec.
 
 
ZARZĄD GMINNY
Pierwszym przewodniczącym zarządu gminnego był Josef Matuschek z Tarnowa Opolskiego, którego kilka lat później zastąpił Oswald Salla z Walidróg. Od roku 2003 przewodniczącym zarządu jest Franz Dylla z Tarnowa Opolskiego. Zarząd prowadzi biuro w świetlicy w Kosorowicach a jego głównym zadaniem jest koordynacja prac poszczególnych kół terenowych oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych obejmujących cały teren gminy. I tak zarząd gminny od lat organizuje coroczny przegląd twórczości grup kulturalnych TSKN oraz pasterkę w języku niemieckim w kościele parafialnym w Kosorowicach. Członkowie zarządu gminnego przygotowują również etapy gminne konkursów organizowanych przez zarząd wojewódzki w Opolu.
 
 
DFK Kąty Opolskie
Koło DFK w Kątach Op. powstało w marcu 1990 a jego pierwszym przewodniczącym był Hermann Kondziela. Po nim funkcję tą pełnił Rudolf Wotka a od 2007 przewodniczącą jest Gizela Jezierska. Koło ma swoją siedzibę w budynku należącym do parafii i liczy 196 członków.
DFK w Kątach Op. organizuje szereg imprez kulturalnych (dni matki, spotkania z św. Marcinem, wieczory mikołajkowe) oraz bierze udział w uroczystościach wiejskich i parafialnych. Ponadto z okazji pielgrzymki narodów do Maria Hilf (Zlate Hory, Czechy) DFK organizuje wyjazd swoich członków na to spotkanie modlitewne.
W zakresie kultury DFK w Katach Op. może się pochwalić chórem „Canthabiles”, który powstał w 1998 roku z inicjatywy Jana Zająca a dyrygentem jest Zygfryd Maczurek. Chór wygrał szereg festiwali i konkursów, m.in. Festiwal Chórów i Grup Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach i to w latach 2003, 2004, 2005, 2007, 2008. „Canthabiles” występuje jednak nie tylko na Śląsku, ale również zagranicą, m.in. podczas Spotkania Ślązaków w Norymbergii. 
 
 
 
DFK Kosorowice
DFK w Kosorowicach powstało w roku 1990 z inicjatywy Edith Matei, która do 1997 r. była przewodniczącą zarządu koła. Dziś członkami DFK jest 107 mieszkańców Kosorowic a siedziba mieści się w świetlicy wiejskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw było zawieszenie przed wejściem do kościoła parafialnego tablic upamiętniających ofiary II Wojny Światowej.
W latach 1997 – 2010 kołem kierowała Anna Mateja, a od lutego 2010 przewodniczącą zarządu jest Teresa Halupczok.
Koło w Kosorowicach organizuje corocznie spotkania z okazji dnia matki i ojca, jarmark bożonarodzeniowy oraz festyn dla dzieci. Ponadto w ramach DFK działa grupa śpiewacza Kosorowiczanki.
Zespół powstał w 1992 roku z inicjatywy Józefa Schlappy a w roku 2000 prowadzenie przejęła Renata Kowol. Kosorowiczanki, a więc aktualnie jedenaście pań, śpiewają pieśni ludowe i sakralne w języku polskim, niemieckim i gwarze śląskiej. Zespół brał udział w wielu konkursach, w których zajmował pierwsze miejsca, m.in. Wiatraki, Święto Pieśni Ludowej w Gogolinie, Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach.
 
 
 
DFK Miedziana
Koło terenowe w Miedzianej powstało na początku roku 1990 i zostało założone przez Jacka Stacha. W kolejnych latach przewodniczącymi byli: Paweł Lysek, Waldemar Sowik oraz Maria Mnich. Od roku 2009 funkcję przewodniczącego pełni Paweł Grobosz. Koło ma swoją siedzibę w tamtejszej świetlicy i liczy 140 członków.
Do najważniejszych przedsięwzięć należą corocznie organizowane imprezy kulturalne: bal dla dzieci, dzień kobiet, spotkanie seniorów oraz spotkanie mężczyzn.
 
 
 
DFK Nakło
Założycielem koła terenowego w Nakle był Georg Zmuda, który pełnił funkcję przewodniczącego od momentu powstania (08.03.1990) do swej śmierci w 1992. Od tego roku kołem kieruje Gizela Fikus. Do DFK w Nakle należy 170 osób a siedzibą jest pomieszczenie w tamtejszej świetlicy wiejskiej. Koło organizuje szereg imprez kulturalnych: dzień matki, spotkania bożonarodzeniowe a także pielgrzymki do Maria Hilf (Zlate Hory, Czechy).
Przy tym kole terenowym działa od kilku lat dziecięcy zespół teatralny „Sternenbrücke“, którego opiekunem jest nauczycielka języka niemieckiego w PSP Nakło, Alicja Jajak. Zespół uświetnia wszystkie imprezy organizowane przez DFK oraz inne instytucje na terenie Nakła i całej gminy. Największym dotychczasowym sukcesem zespołu jest osiągnięcie w roku 2008 I miejsca w konkursie małych form teatralnych w Opolu, którego organizatorem było TSKN. Tam aktorzy z Nakła przedstawili niemiecką bajkę „Frau Holle” (Pani Zima).
 
 
 
DFK Przywory
Koło DFK w Przyworach oficjalnie powstało 9 czerwca 1990, jednak już w wcześniejszych latach spotykali się tam w domach prywatnych ludzie czujący się Niemcami. Założycielem i pierwszym przewodniczącym był Herbert Dworaczek. Po nim kolejno funkcję te pełnili: Józef Misch, Norbert Wrzeciono oraz Teresa Widera. Obecnie przewodniczącą jest Barbara Gabor. DFK w Przyworach liczy 80 członków i ma siedzibę w tamtejszej świetlicy wiejskiej.
Koło organizuje w ciągu roku festyn letni, święto kartofla, spotkanie z św. Mikołajem oraz kiermasz bożonarodzeniowy. W roku 2009 w Przyworach odbył się gminny przegląd twórczości grup kulturalnych TSKN.
 
 
DFK Raszowa
Pierwsze spotkanie wówczas jeszcze niezarejestrowanego DFK w Raszowej miało miejsce 19 października 1989. Krótko potem stworzono mieszkańcom wsi możliwość wypożyczania niemieckojęzycznych książek i prasy w tamtejszej bibliotece prowadzonej przez Barbarę Mientus. Książki i prasę przywozili z Niemiec przez kolejne lata Alfred Theisen, Norbert Urban oraz Adrian Sobek.
Oficjalnie DFK powstało 24 marca 1990 a jego pierwszym przewodniczącym był Joseph Mientus. Po nim funkcję tą objął Josef Nieslony. Od roku 1995 przewodniczącą koła jest Barbara Mientus. Koło ma swoją siedzibę w budynku biblioteki i liczy 80 członków.
Corocznie w Raszowej organizowane są kameralne spotkania z okazji dnia matki i dnia św. Mikołaja. Ponadto w kalendarzu imprez DFK w Raszowej znajduje się specjalna impreza dla dzieci, tzw. Kinderfest. Po raz pierwszy odbył się on w 1992 przy pomocy Almut i Norberta Urban. Do roku 2002 festyn ten miał miejsce corocznie. Po czteroletniej przerwie reaktywowano tą inicjatywę, która odbywa się teraz przy finansowym wsparciu Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu.
Na imprezach DFK występuje zawsze tamtejsza grupa teatralna pod nazwą „Hotzenplotz”. Grupa powstała w roku 2005 i aktualnie prowadzona jest przez Barbarę i Dagmarę Mientus. Zespół składa się młodych ludzi i występuje również poza granicami wsi. Do ważniejszych występów należą przedstawienia w Kamieniu Śląskim oraz Opolu na konkursie małych form teatralnych w 2008 roku.
 
 
 
DFK Tarnów Opolski
Koło DFK w Tarnowie Opolskim zostało oficjalnie założone 18 lutego 1990 przez Josepha Matuschka, który pełnił od tego momentu funkcję przewodniczącego. Jednak już wcześniej grupa aktywnych osób spotykała się w różnych domach prywatnych. Po Josephie Matuschku przewodniczącymi byli Eryk Reinert, Edmund Bassitta oraz Gabriele Suchan. Aktualnie funkcję przewodniczącego pełni Franz Dylla. Koło liczy 230 członków i ma swoją siedzibę we własnym budynku.
Do najważniejszych przedsięwzięć koła należą nie tylko różne imprezy (dzień matki, spotkania bożonarodzeniowe, kiermasze), ale także wykłady na temat historii Śląska, konkursy dla dzieci i młodzieży oraz kursy językowe.
W ramach DFK działa od grudnia 2003 roku chór mieszany. Zespół występuje na festynach wiejskich i gminnych, corocznie organizuje koncert w kościele parafialnych w Tarnowie Opolskim. Od roku 2005 chór utrzymuje partnerskie kontakty z „Volkschor der Stadt Bad Blankenburg”, niemieckim chórem z Dittrichshütte. Tam też tarnowski zespół występuje podczas corocznych spotkań chórów.   
 
 
 
DFK Walidrogi
Jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem TSKN w Walidrogach spotykali się późniejsi członkowie tamtejszego DFK. Koło terenowe zostało powołane w marcu 1990 przez Herberta Damaszka, Gintera Kanza, Maxa Wojtaszka i Oswalda Sallę, który od początku jest też przewodniczącym DFK w Walidrogach. Na początku swojej działalności DFK miało 111 członków, liczba ta zmniejszyła się dziś jednak do 65.
Koło terenowe w Walidrogach organizuje spotkania bożonarodzeniowe, dni matki, spotkania z zaprzyjaźnionymi grupami z Niemiec i Austrii. Największą imprezą w ostatnich latach były obchody 15lecia grupy tanecznej WAL-NAK.
Zespół powstał w 1992 r. jako grupa śpiewacza, rok później dzieci i młodzież wzięli jednak udział w warsztatach tanecznych i tak WAL-NAK przekształciło się w grupę taneczną. Od początku zespołem kierują Waltraud Salla i Krystyna Passon. Zespół ma na swoim koncie również wiele sukcesów, m.in. drugie i trzecie miejsca w corocznym przeglądzie grup kulturalnych mniejszości niemieckiej na Górze Św. Anny.
 
 
 
 
Data publikacji: 30-04-2010 10:41
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie