Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA MIESIĄC STYCZEŃ 2014

ODPADY ZMIESZANE ( kubły czarne)

Dla miejscowości KĄTY OPOLSKIE, MIEDZIANA, PRZYWORY
w terminach  2, 15 i 29 stycznia 2014 roku.

 

Dla miejscowości KOSOROWICE w terminach 3, 16 i 30 stycznia 2014 roku.
 

Dla miejscowości Raszowa i tarnów opolski ulice: 1-go Maja,  22-Lipca, Boczna, Borowa, Celna, Chodury, Damrota, Dębowa, Fiołkowa, Gleńska, Inwalidzka, J.Kani, K. Miarki, Kochanowskiego, Koraszewskiego, Korczaka, Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łączna, Mickiewicza, Nakielska, Norwida, Nowa, Osiedlowa, Pardubicka, Pasieczna, Piaskowa, Pieczarkowa, Polna, Poprzeczna, Różana, Sienkiewicza, Sosnowa, Słowackiego, Słowiańska, Ślepa, Tulipanowa, Wiśniowa, Wąska, Wojciecha, Wrzosowa, Zawadzkiego, Zielona, Żeromskiego.:
w terminach 8 i 22 stycznia 2014 roku.

 

Dla miejscowości nakło, walidrogi, TARNÓW OPOLSKI : Cmentarna, Dworcowa, Działkowa, Klimasa, Kopernika, Kościuszki, Św.Marcina, Ogórkowa, Osiedle Zakładowe, Pow. Śląskich, Skalna, Torowa, Św. Jacka, Świerczewskiego
w terminach 9 i 23 stycznia 2014 roku.

ODPADY SEGREGOWANE (żółta klapa)

Dla miejscowości KĄTY OPOLSKIE, MIEDZIANA, PRZYWORY
w TERMINIE
20 stycznia 2014 roku.

Dla miejscowości KOSOROWICE w TERMINIE 2 stycznia 2014 roku.

Dla miejscowości Raszowa i tarnów opolski ulice: 1-go Maja,  22-Lipca, Boczna, Borowa, Celna, Chodury, Damrota, Dębowa, Fiołkowa, Gleńska, Inwalidzka, J.Kani, K. Miarki, Kochanowskiego, Koraszewskiego, Korczaka, Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łączna, Mickiewicza, Nakielska, Norwida, Nowa, Osiedlowa, Pardubicka, Pasieczna, Piaskowa, Pieczarkowa, Polna, Poprzeczna, Różana, Sienkiewicza, Sosnowa, Słowackiego, Słowiańska, Ślepa, Tulipanowa, Wiśniowa, Wąska, Wojciecha, Wrzosowa, Zawadzkiego, Zielona, Żeromskiego.:
w terminie 8 stycznia 2014 roku.

Dla miejscowości nakło, walidrogi, TARNÓW OPOLSKI : Cmentarna, Dworcowa, Działkowa, Klimasa, Kopernika, Kościuszki, Św.Marcina, Ogórkowa, Osiedle Zakładowe, Pow. Śląskich, Skalna, Torowa, Św. Jacka, Świerczewskiego
w TERMINIE 16 stycznia 2014 roku.


 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FORM I TERMINÓW PŁATNOŚCI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Wysokość opłaty określa uchwała Rady Gminy nr XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012 o wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańców za odbiór odpadów z terenu nieruchomości oraz uchwała Rady Gminy XXXIII/216/2013 z dnia 24 czerwca 2013r zmieniająca uchwałę XXXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
 

Wysokość tej opłaty została ustalona na poziomie 12,00 w przypadku gdy na terenie nieruchomości jej mieszkańcy będą stosowali selektywna zbiórkę odpadów i 25 zł gdy nie będzie stosowana selektywna zbiórka odpadów. Opłata stanowi iloczyn mieszkańców danej nieruchomości i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
 

TERMINY
Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy powinni wnieść do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec należy uiścić do 15 sierpnia br.
 
 

FORMY PŁATNOŚCI

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych może wpłacać w Kasie Urzędu Gminy lub inkasenta (każda wioska ma wyznaczonego inkasenta) orazna konto bankowe – Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Oddział w Tarnowie Opolskim nr konta 50 8884 0004 2003 0032 4555 0018.
 
W przypadku zaległości z opłatami należności ściągane będą na podstawie ordynacji podatkowej.
   

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do złożenia wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim do dnia 28 lutego 2013r. (Deklarację można uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronach internetowych gminy, oraz u sołtysów).

DO POBRANIA DRUK: 
 


Deklaracja stanowi podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W deklaracji podaje się rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość lub lokal, a nie liczbę osób zameldowanych. W przypadku nie dokonania tej czynności organ podatkowy wyda decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 

Posesje, których właściciele nie złożyli w/w deklaracji, nie będą objęte systemem wywozu odpadów.

Informujemy mieszkańców gminy, iż trwają prace zmierzające do zorganizowania i wdrożenia, z dniem 1 lipca 2013r., nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Fundamentalną zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że gmina stanie się właścicielem odpadów komunalnych, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą mieli obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ponieważ  gmina zrobi to za nich.
W tym celu gmina wyłoni, w drodze przetargu, przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, którzy odbierać będą od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie. W związku z tym, iż gmina pokrywać będzie koszty świadczonych usług, Rada Gminy, w drodze uchwały, ustali stawkę opłaty za odbieranie odpadów a także tryb, sposób   i częstotliwość jej wnoszenia, o czym poinformuje właścicieli nieruchomości.
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.
Rada Gminy, we wspomnianej uchwale, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie przygotowywany jest wspomniany wyżej wzór deklaracji, a po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy udostępniony zostanie wszystkim zainteresowanym.
Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie złożyć do Wójta Gminy Tarnów Opolski wspomnianą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości będzie obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszczać się będzie za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi.
 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXVI/156/2012 z dnia 28 listopada 2012r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim do 28 lutego 2013r. Deklaracja stanowi podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Poniżej zamieszczamy druk deklaracji oraz dla ułatwienia wzór pisma o rozwiązanie umowy z firmą obecnie prowadzącą wywóz odpadów od większości mieszkańców z terenu gminy.
 

DOCdeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

DOCrozwiązanie umowy z REMONDIS S.A..doc


 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA
Od 1 lipca br. obowiązek usuwania odpadów z terenu gminy spada na urzędy gmin na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zmianami). Z tego tytułu podjęto szereg uchwał regulujących funkcjonowanie nowego systemu dostępnych na stronie bip.tarnowopolski.pl.
 
WYSOKOŚĆ OPŁATY
Wysokość opłaty określa uchwała Rady Gminy nr XXVII/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012 o wysokości opłaty ponoszonej przez mieszkańców za odbiór odpadów z terenu nieruchomości oraz uchwała nr XXXIII/216/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę XXVI/169/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.
Wysokość tej opłaty została ustalona na poziomie 12,00 w przypadku gdy na terenie nieruchomości jej mieszkańcy będą stosowali selektywna zbiórkę odpadów i 25 zł gdy nie będzie stosowana selektywna zbiórka odpadów. Opłata stanowi iloczyn mieszkańców danej nieruchomości i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
Na terenie posesji oprócz kubłów czarnych na odpady będące pozostałością po segregacji znajdą się również kubły oznakowane na żółto na papier, tworzywa sztuczne, puszki metalowe, opakowania wielomateriałowe (np. pudełka po mleku) oraz kubły zielone na szkło. Dla osób zainteresowanych będzie możliwość podstawienia kubłów brązowych na odpady biodegradowalne (m.in. odpady z kuchni). Reguluje to uchwała Rady Gminy nr XXVIII/173/2013 z dnia 28 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski (z późn. zmianami).
 
TERMINY
  Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy będą wnosić do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony. Pierwszą opłatę za miesiąc lipiec należy uiścić do 15 sierpnia br. W przypadku zaległości z opłatami należności ściągane będą na podstawie ordynacji podatkowej.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany był do złożenia wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim do 28 lutego 2013r. (Deklarację można uzyskać w Urzędzie Gminy, na stronach internetowych gminy, oraz u sołtysów). Deklaracja stanowi podstawę do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W deklaracji podaje się rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość lub lokal, a nie liczbę osób zameldowanych.
W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych powinni wypowiedzieć umowę, którą posiadają z obecnym odbiorcą odpadów zachowując okres wypowiedzenia określony w umowie. Wzór wypowiedzenia dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.
 
SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE I TERENY INNE NIŻ ZAMIESZKAŁE
W przypadku spółdzielni mieszkaniowej deklarację składa lokator, najemca odznaczając w części „C ” deklaracji kwadrat oznaczony jako „ inny podmiot władający nieruchomością ”( w przypadku kiedy podmiot władający nieruchomością posiada spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu). W przypadku kiedy podmiot władający nieruchomością wykupił mieszkanie zaznacza w deklaracji kwadrat „właściciel/współwłaściciel”
Jedynym wyjątkiem przewidzianym przez przepisy jest wspólnota mieszkaniowa, w której wybrano zarząd. Wówczas osoba sprawująca zarząd wspólnotą mieszkaniową występuje w roli właściciela i składa deklarację w imieniu wszystkich członków wspólnoty.
 
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski deklarację, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na tej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych.
 
Odpady pochodzące  z działalności gospodarczej nie są objęte systemem zorganizowanym przez Gminę, a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firmy w ramach odrębnej umowy czyli obowiązują dotychczasowe przepisy.
 
Należy również podkreślić, że co do zasady systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są wyłącznie mieszkańcy, a więc osoby fizyczne. System ten nie obejmuje zatem jednostek organizacyjnych gminy i osób prawnych, które to podmioty samodzielnie muszą zawierać umowę o odbiór odpadów z wybranym przez siebie przedsiębiorcą. Ewentualnie, powyższe obowiązki będą obciążać tylko te jednostki organizacyjne gminy, które władają nieruchomościami wskazanymi w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc nieruchomościami niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne (dotyczy to np. szkół, szpitali itp.), w stosunku do których rada gminy podjęła uchwałę o objęciu ich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. 
 
POJEMNIKI NA ODPADY
Kubły na śmieci, wg nowych przepisów właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski zapewniają sobie sami zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/173/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski. Jednakże zadanie to zostanie przekazane firmie wyłonionej w drodze przetargu.
 
Częstotliwość wywozu odpadów oraz rodzaj pojemników ustalone zostały w następujący sposób:

UWAGA! TABELA W TRAKCIE AKTUALIZACJI! 
Typ pojemnika
Rodzaje pojemników
Częstotliwość wywozu
Kubeł czarny (zmieszane odpady komunalne)
min. 80 litrów
od 1.04. - 30.09. - 1 raz na miesiąc
od 1.10. - 31.03 - 1 raz na 2 tygodnie 
Kubeł żółty (papier, plastiki, metale, opakowania wielomateriałowe)
     min. 240 l
 1 raz na miesiąc
Kubeł zielony (szkło)
 min. 120 l
 2 razy na miesiąc
Kubeł brązowy (odpady biodegradowalne)

 

    min. 120 l

1 raz na miesiąc 
 
Szczegółowo określa powyższe uchwała Rady Gminy nr XXVII/166/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z późn. zmianami).
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Na terenie gminy zostanie również utworzony tzw. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W punkcie tym będzie można oddać nadmiar odpadów komunalnych takich jak:
a)       szkło,
b)      papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
c)       odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
d)      odpady wielkogabarytowe,
e)       przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
f)        zużyte baterie i akumulatory,
g)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h)       zużyte opony,
i)         odpady ulegające biodegradacji.
 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane również z terenu posesji jeden raz w roku. Pozostałe odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny właściciele nieruchomości własnym środkiem transportu dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tam deponują. Punkt ten najprawdopodobniej powstanie w Tarnowie Op. Zasady dostarczania odpadów do PSZOK określi regulamin.
W lipcu znikną też ustawione na terenie gminy pojemniki na szkło i na odpady niebezpieczne.

 


 

 

GMINA TARNÓW OPOLSKI
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK
 

REJON 1
MIEJSCOWOŚCI: Kąty Opolskie, Miedziana, Przywory op
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE
 

MIESIĄC
 
 
DNI WYWOZU
 
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE
ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik antracytowy (czarny)
pojemnik z
żółtą klapą
pojemnik zielony,               (z zieloną klapą)
Pojemnik brązowy
LIPIEC
17
31
-
25
SIERPIEŃ
14
28
22
22
WRZESIEŃ
11
25
-
19
PAŹDZIERNIK
9, 23
23
17
17
LISTOPAD
6, 20
27
-
15
GRUDZIEŃ
4, 18
23(pon)
12
12

 
pojemniki należy wystawiać do godziny 6:00 rano W DNIU WYWOZU
 
odpady wielkogabarytowe
 

MIESIĄC
MIEJSCOWOŚĆ
DZIEŃ
październik
 
kąty opolskie, miedziana
 
7

 
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
 
 
 
 GMINA TARNÓW OPOLSKI
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK
 

REJON 2
MIEJSCOWOŚCI:  Kosorowice
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE
 

MIESIĄC
 
 
DNI WYWOZU
 
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE
ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik antracytowy (czarny)
pojemnik z
żółtą klapą
pojemnik zielony,               (z zieloną klapą)
Pojemnik brązowy
LIPIEC
18
10
-
25
SIERPIEŃ
16(pt)
7
16
22
WRZESIEŃ
12
4
-
19
PAŹDZIERNIK
10, 24
2
10
17
LISTOPAD
7, 21
6
-
15
GRUDZIEŃ
5, 19
4
5
12

 
pojemniki należy wystawiać do godziny 6:00 rano W DNIU WYWOZU
 
odpady wielkogabarytowe
 

MIESIĄC
MIEJSCOWOŚĆ
DZIEŃ
październik
 
Przywory opolskie, kosorowice
 
7

 
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
 
 
 
GMINA TARNÓW OPOLSKI
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK
 

REJON 3
MIEJSCOWOŚCI: Raszowa, TARNÓW OPOLSKI: 1-go Maja,            22-Lipca, Boczna, Borowa, Celna, Chodury, Damrota, Dębowa, Fiołkowa, Gleńska, Inwalidzka, J.Kani, K. Miarki, Kochanowskiego, Koraszewskiego, Korczaka, Krokusowa, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Łączna, Mickiewicza, Nakielska, Norwida, Nowa, Osiedlowa, Pardubicka, Pasieczna, Piaskowa, Pieczarkowa, Polna, Poprzeczna, Różana, Sienkiewicza, Sosnowa, Słowackiego, Słowiańska, Ślepa, Tulipanowa, Wiśniowa, Wąska, Wojciecha, Wrzosowa, Zawadzkiego, Zielona, Żeromskiego.
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC
 
DNI WYWOZU
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE
ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik antracytowy (czarny)
pojemnik z
żółtą klapą
pojemnik zielony,               (z zieloną klapą)
Pojemnik brązowy
LIPIEC
24
17
-
26
SIERPIEŃ
21
14
8
23
WRZESIEŃ
18
11
-
20
PAŹDZIERNIK
2, 16, 30
9
3
18
LISTOPAD
14(czw), 27
13
28
16(sob)
GRUDZIEŃ
11, 21(sob)
11
-
13

 
pojemniki należy wystawiać do godziny 6:00 rano W DNIU WYWOZU
 
odpady wielkogabarytowe

MIESIĄC
MIEJSCOWOŚĆ
DZIEŃ
październik
 
Raszowa,
tarnów opolski
 
8

 
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
 
 
 
 
 
GMINA TARNÓW OPOLSKI
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH LIPIEC - GRUDZIEŃ 2013 ROK
 

REJON 4
MIEJSCOWOŚCI: nakło, walidrogi, TARNÓW OPOLSKI : Cmentarna, Dworcowa, Działkowa, Klimasa, Kopernika, Kościuszki, Św.Marcina, Ogórkowa, Osiedle Zakładowe, Pow. Śląskich, Skalna, Torowa, Św. Jacka, Świerczewskiego
 

 
ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC
 
DNI WYWOZU
ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE
ODPADY SEGREGOWANE
pojemnik antracytowy (czarny)
pojemnik z
żółtą klapą
pojemnik zielony,               (z zieloną klapą)
Pojemnik brązowy
LIPIEC
25
24
 -
26
SIERPIEŃ
22
21
29
23
WRZESIEŃ
19
18
 -
20
PAŹDZIERNIK
3, 17, 31
16
24
18
LISTOPAD
15(pt), 28
20
 -
16(sob)
GRUDZIEŃ
12, 27(pt)
18
19
13

 
pojemniki należy wystawiać do godziny 6:00 rano W DNIU WYWOZU
 
odpady wielkogabarytowe

MIESIĄC
MIEJSCOWOŚĆ
DZIEŃ
październik
 
 walidrogi
7
nakło, tarnów opolski
8

 
UWAGA!!!
Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy
sprzęt gospodarstwa domowego, opony do samochodów osobowych
w ilości do 4 sztuk itp.) należy wystawić przed posesję najpóźniej
w dniu wywozu do godziny 800 rano.
 
 
Data publikacji: 09-10-2012 11:44
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie