aplikacja mobilna

Program "Czyste Powietrze"

Zobacz obraz źródłowy

 

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków.

 

Godziny otwarcia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego

ds. „Czystego Powietrza”

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 - budynek dworca (wejście od strony peronu)

 

poniedziałek 11.00-16.00
czwartek 7.00-12.00

 

Komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

 

Szczegółowe informacje dot. programu pod numerem telefonu 77 46 40 868, e-mail: 

oraz https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze i https://czystepowietrze.gov.pl/

czyste powietrze 2023.png

czyste powietrze - dotacje.png

Beneficjenci Programu:

 • Część 1 – podstawowy poziom dofinansowania – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł,
 • Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

           – 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
           – 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 • Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania – osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

          – 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
          – 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Okres kwalifikowalności kosztów:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie uznawane są za niekwalifikowane;
 • zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie;

Formy dofinansowania:

 • dotacja (wniosek składany przez wfośigw, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl),
 • dotacja z prefinansowaniem (wniosek składany przez internet poprzez zalogowanie w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie GWD lub za pośrednictwem gminy),
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista jest aktualizowana na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 •  numer księgi wieczystej,
 •  numer działki,
 •  przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 •  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 (mierzona po zewnętrznym obrysie budynku, łącznie z tarasami, balkonami, piwnicami i garażami podziemnymi),
 •  wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 •  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku na który staramy się o dotację, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności. 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta w systemie GWD), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL wnioskodawcy,
 •  nr umowy o dofinansowanie oraz maksymalna przyznana kwota dotacji (zamieszczone w liście poleconym przesłanym przez WFOŚiGW w Opolu),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • data wystawienia pierwszej faktury,
 • kwota dotacji wnioskowana lub rozliczona w ramach wcześniejszych wniosków o płatność (tylko w przypadku składania wniosku po raz drugi lub trzeci),
 • nr rachunku bankowego, 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:

 • Imienny dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Protokół odbioru montażu źródła ciepła,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 • Protokół odbioru wykonania przyłącza lub instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (tylko w przypadku wymiany na  kotłownię gazową),

2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o lub cwu:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 • Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem ciepła:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,
 • Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej) lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.

5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenie przegród budowlanych (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi),
 • Dokument informujący o współczynniku przenikalności cieplnej/ grubości zastosowanego ocieplenia.

6. W przypadku dofinansowania na stolarkę okienną i drzwiową:

 • Faktury dokumentujące zakup materiału i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT2021 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Protokół odbioru prac w zakresie: stolarka okienna i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

 

Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa wniosków:

https://www.wfosigw.opole.pl/wp-content/uploads/2023/10/Dane-statystyczne-w-podziale-na-gminy-30.09.2023.pdf

https://www.wfosigw.opole.pl/wp-content/uploads/2024/01/Lista-Gmin-IV-KW-2023.pdf

PDFDane-statystyczne-dot.-realizacji-Programu-Czyste-Powietrze-Gminy-31.03.2024-1.pdf (248,57KB)

 

 

Data publikacji: 15-07-2021 07:49
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×