aplikacja mobilna

Program "Czyste Powietrze"

Zobacz obraz źródłowy

 

W Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków o dotację w Programie Czyste Powietrze. Mieszkańcy mogą uzyskać poradę, dowiedzieć się więcej o programie, otrzymać pomoc przy wypełnieniu oraz rozliczeniu wniosków.

 

Godziny otwarcia gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego

ds. „Czystego Powietrza”

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 - budynek dworca (wejście od strony peronu)

 

poniedziałek 11.00-16.00
czwartek 7.00-12.00

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77 46 40 868 oraz e-mail: 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 •  numer księgi wieczystej,
 •  numer działki,
 •  przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 •  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2 (mierzona po zewnętrznym obrysie budynku, łącznie z tarasami, balkonami, piwnicami i garażami podziemnymi),
 •  wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 •  numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania), 
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową), 
 •  jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury, 
 •  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku na który staramy się o dotację, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta w systemie GWD), 
 •  nr telefonu kontaktowego,
 •  PESEL wnioskodawcy,
 •  nr umowy o dofinansowanie oraz maksymalna przyznana kwota dotacji (zamieszczone w liście poleconym przesłanym przez WFOŚiGW w Opolu),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • data wystawienia pierwszej faktury,
 • kwota dotacji wnioskowana lub rozliczona w ramach wcześniejszych wniosków o płatność (tylko w przypadku składania wniosku po raz drugi lub trzeci),
 • nr rachunku bankowego,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą.

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

1. W przypadku wymiany źródeł ciepła:

 • Imienny dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Protokół odbioru montażu źródła ciepła,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła (nie dotyczy ogrzewania elektrycznego),
 • Protokół odbioru wykonania przyłącza lub instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (tylko w przypadku wymiany na  kotłownię gazową),
 • Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ecodesign (dla źródła ciepła na paliwo stałe tzn. kocioł na węgiel, zgazowujący drewno, na pellet drzewny).

2. W przypadku dofinansowania na instalację c.o lub cwu:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamontowanych w instalacji c.o lub c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urządzenia w postaci pompy ciepła do cwu),
 • Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat równoważny (jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych),
 • Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

3. W przypadku dotacji na wentylację z odzyskiem ciepła:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,
 • Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji,
 • Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

4. W przypadku dotacji na instalację fotowoltaiczną:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej) lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.

5. W przypadku dofinansowania na ocieplanie przegród budowlanych:

 • Faktury dokumentujące zakup urządzeń i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenie przegród budowlanych (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi),
 • Dokument informujący o współczynniku przenikalności cieplnej/ grubości zastosowanego ocieplenia.

6. W przypadku dofinansowania na stolarkę okienną i drzwiową:

 • Faktury dokumentujące zakup materiału i usług (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 • Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 • Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT2021 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Protokół odbioru prac w zakresie: stolarka okienna i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi).

7. W przypadku dofinansowania na dokumentację:

 • Faktury dokumentujące zakup usługi (wystawione imiennie na wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka),
 •  Potwierdzenie zapłaty za powyższe faktury,
 •  Audyt energetyczny (tylko w przypadku dotacji na audyt).

 

 

Punkt funkcjonuje na mocy porozumienia, jakie Gmina Tarnów Opolski zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 13 lipca 2021 r.

Informacje o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

ZMIANY W PROGRAMIE OD STYCZNIA 2022 ROKU

W przypadku, gdy przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe) lub prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wówczas można starać się o najwyższy poziom wsparcia.

 • Intensywność dofinansowania – do 90% kosztów kwalifikowanych.
 • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł.
 • Liczba transz rozliczeń- do pięciu.

Dodatkowo dla wszystkich wnioskodawców:

 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu - maksymalnie o 6 miesięcy

(gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora)

 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet

(Kotły zgazowujące drewno. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.)

 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych
 • Przewody kominowe/spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.
 • Wycofanie dofinansowań na kotły na węgiel (ekogroszek).

Wniosek o dofinansowanie można składać na inwestycje rozpoczęte maksymalnie 6 miesięcy temu (liczy się data pierwszej faktury) lub takie, które dopiero planujemy wykonać.

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z gminnymi dofinansowaniami oraz z ulgą termomodernizacyjną.

Pomagamy dopełnić wszystkich formalności.

Informacje o programie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

Jak wysokie dofinansowanie możesz otrzymać?

Nadal niezmiennie, aby uzyskać podstawowe dofinansowanie należy mieć dochód nie większy niż 100 tys. zł na podstawie ostatnio rozliczonego PIT-u i być właścicielem domu jednorodzinnego/ wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkaniowego z odrębną księgą wieczystą.

Aby uzyskać podwyższony poziom dofinansowania dochód na członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1564 zł (dla gospodarstw wieloosobowych) i 2189 zł ( dla gospodarstw jednoosobowych) na podstawie zaświadczenia wydawanego na wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

Dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa wniosków:

https://www.wfosigw.opole.pl/media/cp-gminy/2022/Dane_statystyczne_w_podziale_na_Gminy.pdf

 

Data publikacji: 15-07-2021 07:49
Opublikował(a): Joanna Gebauer
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie