aplikacja mobilna

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów obowiązujących  postępowaniu rekrutacyjnym do szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów  Opolski na rok szkolny 2022/2023, które mogą być pomocne w wypełnieniu i przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w wybranej placówce. Szczegółowe informacje dotyczące  postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z placówką szkolną.

PODSTAWA PRAWNA

System rekrutacji do klas I szkół podstawowych oparty jest o:

 • Zarządzenie Nr OR.0050.363.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski.
 • zapisy określone w art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Uchwałę nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • zapisy  uchwały NR IX/72/2019 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.
 3. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej dotyczą uczniów urodzonych w 2015 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego.
 4.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2016 roku), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale nr XXXI/233/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postepowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

 1.  

w danej szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo kandydata

 1.  

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub inny dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

 1.  

niepełnosprawność kandydata

 1.  

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata

 1.  

miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły

 1.  

oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców (opiekunów prawnych)

 1.  

w obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni kandydata ( np. babcia, dziadek) wspierający rodziców(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

 1.  

oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata

 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym

od 21 lutego

do 4 marca 2022 r.

od 16 maja

 do 23 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 od 7 marca  

do 4 kwietnia 2022 r.

od 24 maja

do 14 czerwca 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 5 kwietnia 2022 r.

15 czerwca 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 6 kwietnia

 do 13 kwietnia 2022 r.

od 16 czerwca

do 23 czerwca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14  kwietnia 2022 r.

24 czerwca 2022 r.

           

Załączniki do pobrania:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.363.2022 Wójta Gminy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla.pdf (174,73KB)

PDFUchwała nr XXXI-233 -2017 w sprawie kryterió rekrutacji do publicznych szkół podstawowych.pdf (96,04KB)

PDFUchwała.IX.72.2019.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia granic ich obwodów.pdf (173,51KB)

Data publikacji: 27-01-2022 12:02
Opublikował(a): 
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×