aplikacja mobilna

OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Ogłasza się drugi dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r.


OGŁOSZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2022 r. dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnym w budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy Tarnów Opolski.
1. Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów Opolski określa załącznik do Uchwały nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski na realizację zadań służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2021.3611 z dnia 31 grudnia 2021 r.)
2. Wójt Gminy Tarnów Opolski informuje, że na realizację naboru, przeznacza się środki finansowe w wysokości łącznie: 24.500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysięcy pięćset złotych).
3. Wniosek należy złożyć osobiście pod adresem:
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski
4. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.433.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.07.2022 r.
5. Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą przyjmowane od dnia 14.07.2022 r. i poddawane ocenie w sposób ciągły, według daty ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2.
Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tarnowopolski.pl w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy - www.tarnowopolski.pl

PDFZarządzenie Wójta Gminy Tarnów Opolski.pdf (120,70KB)
PDFZałącznik nr 2 - wzór wniosku.pdf (260,82KB)
DOCXZałącznik nr 2 -wzór wniosku.docx (21,17KB)
PDFZałącznik nr 1 - ogłoszenie.pdf (128,45KB)
PDFuchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Tarnów Opolski.pdf (277,55KB)
PDFRegulamin przyznawania dotacji na zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.pdf (142,85KB)
 

 

Data publikacji: 08-07-2022 13:41
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×