aplikacja mobilna

Co warto wiedzieć o nieczystościach ciekłych

W dniu 9 sierpnia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar.

W sytuacji, gdy nie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, nieczystości ciekłe mogą być odprowadzane wyłącznie do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele zbiorników bezodpływowych, jak i przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy jest określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski, a właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

  • usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
  • usuwania nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa lata.

Nowelizacja ustawy wprowadza także nowe przepisy odnoszące się do kontroli przestrzegania przepisów związanych z właściwym postępowaniem z nieczystościami ciekłymi. Przypominając, zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt kontroluje:

 

- posiadanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

- dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jedną z największych zmian przepisów w zakresie kontroli jest wprowadzenie cykliczności. Wójt został zobowiązany prowadzić kontrolę, w zakresie opisanym powyżej, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli. Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  w terminie do 8 sierpnia 2024 r. (niezależnie od tego ile razy był kontrolowany do tej pory) oraz będzie poddawany kontroli z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.  Nowelizacja ustawy wprowadziła również przepis szczegółowy dotyczący sposobu przeprowadzania kontroli. Stosuje się do niej przepisy art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, kontrolujący jest upoważniony miedzy innymi do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanego podmiotu. Z punktu widzenia nowych przepisów dotyczących kontroli istotne znaczenie odgrywa także wprowadzony nowelizacją przepis karny do art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z którym, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie ww. kontroli podlega karze grzywny.

Czego mieszkańcy mogą się zatem spodziewać?

W ciągu najbliższych dwóch lat wszyscy właściciele  nieruchomości zobowiązani do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną wezwani do urzędu gminy lub innego wskazanego punktu (np. świetlicy wiejskiej) w celu przedłożenia umowy oraz dowodów uiszczania opłat w ww. zakresie. Kontrolujący będzie sprawdzał, czy ilość wywiezionych za pośrednictwem podmiotu uprawnionego nieczystości ciekłych pokrywa się z ilością pobranej wody w danym okresie. Pod uwagę będzie brane zużycie wody według wskazań licznika lub norma wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W celu ułatwienia gminom przeprowadzania kontroli ustawodawca nałożył na podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe i osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązek przedkładania kwartalnego sprawozdania z wykazem właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.

Jakie są konsekwencje nieposiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków? 

W takim przypadku gmina przejmuje obowiązek opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków od właściciela nieruchomości i zobowiązuje go decyzją do m.in. uiszczania opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków ustala rada gminy w uchwale. Według obecnie obowiązującej uchwały, górna stawka opłaty wynosi 39,00 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych i 450,00 zł brutto za 1 m3 w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że w II kwartale 2023 roku  rozpocznie się weryfikacja wśród właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania aktualnej umowy na wywóz nieczystości ciekłych zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów zapłaty za wykonanie powyższych usług, świadczących o regularności wywozu nieczystości ciekłych. Weryfikacją zostaną objęte nieruchomości położone na terenie Gminy Tarnów Opolski, dlatego osoby, które nie mają jeszcze podpisanych ww. umów powinny niezwłocznie to zrobić.

Jednocześnie w związku z prowadzoną aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków prosi się mieszkańców, którzy do tej pory nie złożyli oświadczenia o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych o jego złożenie w terminie do 28.02.2023r.

 

DOCzgloszenie-eksploatacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-.doc (55,50KB)
DOCXzgloszenie-zbiornika-bezodplywowego.docx (22,23KB)
 

PDFzgloszenie-eksploatacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.pdf (259,04KB)
PDFzgloszenie-zbiornika-bezodplywowego.pdf (250,38KB)
 

Data publikacji: 19-01-2023 14:13
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×