aplikacja mobilna

Ogłoszenie o sesji Nr LI Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 27 marca 2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 27 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 7. Podejmowanie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok;
 • Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego;
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ludowego Zespołu Sportowego GKS PIOMAR Tarnów Opolski-Przywory;
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski”;
 • Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnów Opolski.

8.  Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

 

Data publikacji: 17-03-2023 11:11
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×

Wyszukaj w serwisie