aplikacja mobilna

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Raszowa

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Tarnów Opolski, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego prosi się właścicieli nieruchomości do okazania w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 4 (budynek dworca PKP):

1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków

2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia) za 2023 r. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Prosimy Państwa o współpracę i okazanie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Tarnów Opolski. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 40 862.

 

 

Data publikacji: 05-06-2023 13:52
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×