aplikacja mobilna

Świadczenie pieniężne z KRUS z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu informuje, że od 1 lipca 2023 r. KRUS będzie przyznawał świadczenia pieniężne dla sołtysów, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. 

Dodatkowe 300 zł będą wypłacane na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli spełnia ona ustawowe kryteria, w tym odpowiedniego wieku.

 Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

1. pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

2.  uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia  można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wzory wniosku i dokumentów dostępne są na nowej stronie KRUS www.gov.pl/krus . 

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o pełnieniu funkcji sołtysa i pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie potwierdzających okres, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Do tej pory z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługiwało żadne wynagrodzenie.
Nowe świadczenie ma zrekompensować czas poświęcony na taką działalność. Informacja o możliwości starania się o świadczenie dla sołtysów  spotkała się z dużym zainteresowaniem, na co wskazuje znacząca liczba wniosków od osób ubiegających się o to świadczenie.
Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie. Dodajmy, że świadczenie to będzie przysługiwało na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

 

 

Opracowano na podstawie Informacji Biura Świadczeń C /KRUS

Opracowała:

Małgorzata Barańska

Kierownik  Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

 

 

Data publikacji: 29-08-2023 07:31
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×