aplikacja mobilna

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.720.2024
  Wójta Gminy Tarnów Opolski

  z dnia 19 kwietnia 2024 r.

 

              W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań w zakresie:

- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2024 r.,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2024 r.,
- realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2024 r.,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 r.
 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r. poz. 571), zarządza się, co następuje:  
 

§ 1

Podział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w 2023 roku, na realizację zadań w n/w zakresach  przedstawia się następująco:

1. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  – Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – 25 000 zł

2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  - Fundacja Słoneczna Jesień – 10 000 zł

3. Realizacji zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR – 9 000 zł

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji:

- Stowarzyszenie Flos –  6 200 zł,

- Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Tarnowianki” – 4 500 zł

 - Stowarzyszenie Fair Play – 5 500 zł

- Koło Gospodyń Wiejskich w Katach Opolskich – 6 000 zł

- Stowarzyszenie Martinus – 14 000 zł

 

      § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Spraw Obywatelskich.
 

§ 3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim, na stronie www.ngo.tarnowopolski.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Wójta Gminy 
Zastępca Wójta 
Magdalena Chudowska

 

 

PDFZarządzenie OR.00050.720.2024 z dnia 19.04.2024.pdf (328,48KB)

Data publikacji: 19-04-2024 16:54
Opublikował(a): Dominika Urbańczyk
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×