aplikacja mobilna

Ogłoszenie o sesji Nr III Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 15:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4
 odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad,
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania  uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji.
 7. Debata nad  Raportem o stanie Gminy Tarnów Opolski za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Tarnów Opolski;
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2024 r.
 10. Przedstawienie informacji Wójta Gminy o stanie mienia komunalnego Gminy Tarnów Opolski za 2023 r.
 11. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy  za rok 2023 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 14. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję  Rewizyjną wnioskiem w sprawie absolutorium.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi  Gminy Tarnów Opolski za rok 2023.
 16. Podejmowanie uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2023 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu;
  2) Projektu uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2023;
  3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów Opolski wotum zaufania;
  4) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024;
  6) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnów Opolski oraz jej jednostkom podległym, a także określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg;
  7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Tarnów Opolski zadań Powiatu Opolskiego;
  8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT (FEO 2021 – 2027) na zadanie pn. "Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej";
  9) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Tarnów Opolski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tarnów Opolski;
  10) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Raszowa);
  11) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (Nakło)
  12) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ruchomych (Nakło);
  13) Projekt uchwały w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym przez Gminę Tarnów Opolski;
  14) Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Tarnów Opolski (1,00zł);
  15) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.5.2024;
  16) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.6.2024;
  17) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Nr OR.1510.8.2024;

17. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Szymon Dyga

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

 

 

Data publikacji: 14-06-2024 11:04
Opublikował(a): Małgorzata Bahryj
Wersja XML Powrót do poprzedniej strony »

Nasi partnerzy:

×